:
Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności ujmuje noty o prawach autorskich, zastrzeżenia prawne, a także kwestię przetwarzania danych osobowych.


1. Informacje ogólne

1.1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Agroczak Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie przy ul. Mławskiej 33/13, kod pocztowy 87-500, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000781828, o kapitale zakładowym 6 000,00 zł, NIP 8921486148, REGON 383098930.

1.2. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji, składania zamówienia, zapisu do newslettera lub z innego formularza, w którym nam je przesłałeś (np. kontakt). Podanie tych informacji było dobrowolne i potrzebne do realizacji konkretnych usług serwisu.

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych


2.1.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2.2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.


3.Cel, Podstawa, Okres i zakres przetwrzania danych osobowych w sklepie internetowym


3.1.Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Poza Administratorem odbiorcą danych może być Tomasz Gubała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXSOTE Tomasz Gubała, ul. Strzelców Bytomskich 87B/202, 41-914 Bytom (NIP 6262923281) oraz Shoper S.A. w Krakowie, ul. Pawia 9, 31 – 154 Kraków (NIP9452156998) – dostęp ten wynika z technicznej obsługi sklepu.
3.2.Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w przypadku np. odbioru osobistego nie jest konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

5. Jakie masz uprawnienia związane z Twoimi danymi?
Posiadasz m.in. prawo dostępu do swoich danych, jak również prawo do ich edycji lub usunięcia, przeniesienia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie albo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze możesz się z nami skontaktować, a odpowiemy na Twoje pytania w tym zakresie. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych jeżeli sobie tego nie życzysz. Posiadasz prawo do zwrócenia się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadkach, w których uznasz, że Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych są przez nas naruszane.


6. Odpowiedzialność
Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za komentarze użytkowników. Odpowiedzialność w takim przypadku leży po stronie autorów.


7. Prawa autorskie
Treści nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są one chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.


7. IP oraz cookies
Z powodów związanych z prowadzeniem działalności sklepu internetowy pobierane są informację o adresie IP użytkujących go osób. Sklep korzysta również z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkownika w celach prowadzenia statystyk odwiedzin strony. Szczegółowe informacje dot. plików cookies znajdują się pod adresem: https://www.shoper.pl/help/artykul/informacje-o-plikach-cookie/


8. Newsletter
Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości e-mail osobom, które wyraziły na to zgodę przy rejestracji. Pod tym określeniem rozumiane są informacje o produktach i promocjach w sklepie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl